دانلود مقاله اول دانلود مقاله دوم
چکیده ـ پیشگفتار تعریف محموله‌ی تولیدی
تعریف رده‌ی مقاومتی پیچ الزامات ضریب اصطکاک سطوح فولادی در اتصالات اصطکاکی
انواع سوراخ ها آزمایش‌های پیچ، مهره و واشر - آزمایش سختی سنجی
انواع عملکرد اتصالات پیچی - اتکایی و اتصال اصطکاکی آزمایش‌های پیچ، مهره و واشر - آزمایش ضربه
آزمایش‌های پیچ، مهره و واشر - آزمایش کشش گوه ای آزمایش‌های پیچ، مهره و واشر - آزمایش کشش
آزمایش‌های پیچ، مهره و واشر آشنایی با روش های تولید پیچ - روش های پوشش‌دهی پیچ براساس ASTM
آشنایی با روش‌های تولید پیچ - روش‌های نورد و ساخت پیچ آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات - ترک متر (Torque Meter)
آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات - چند کاره (Multi Player) آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات - وسایل دستیdocx
آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات - وسایل ماشینی جدول مقایسه اتصال جوشی و پیچ و مهره‌ای
دستور کار بستن پیچ و مهره‌ها روش‌های پیش تنیدن در پیچ‌های اتصالات فولادی
گو‌ا‌هی نامه‌های تطابق محدودیت‌های اتصالات پیچی
مرجع اطلاعات مهندسی عمران - اتصالات پیچ و مهره‌ای مشخصات پیچ‌های تولیدی در ایران
وظایف بازرسان پیچ و مهره انواع عملکرد اتصالات پیچی - عملکرد اتصال اتکایی
جمع بندی